รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวน การสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การเคลื่อนที่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม กระบวน การสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การเคลื่อนที่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จ านวน 16 คน ได้มา โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้ศึกษาเป็นผู้ด าเนิน การสอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหา ความรู้ (5E) เรื่อง การเคลื่อนที่ จ านวน 5 ชุด แผนจัดการเรียนรู้ จ านวน 20 แผน แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ จ านวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้ดัชนีความ สอดคล้องของความเห็นผู้เชี่ยวชาญ หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การเคลื่อนที่ ด้วยวิธี E1/E2 หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึง พอใจด้วยวิธีการหาค่าความคงที่ภายใน จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach หาค่าความยาก ง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยเทคนิค 25% กลุ่มสูง – กลุ่มต่ า หาค่าความ เชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสูตร KR – 20 เปรียบเทียบคะแนนก่อน เรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบที (t-test) และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด กิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวน การสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การเคลื่อนที่ มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.99/82.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ (5E) เรื่อง การเคลื่อนที่ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.23 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.19 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.17 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนน ก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน พบว่าคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้ตามกระบวน การสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การเคลื่อนที่ อยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39

You may also like...