วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ

วิสัยทัศน์ : คุณธรรมนำหน้า พัฒนาวิชาการผ่านโรงเรียนสอนคิด สืบสานวัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อมใส่ใจสุขภาพ ชุมชนมีส่วนร่วม


ปรัชญา : รู้เรียน รู้งาน ชาญวิชา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม


พันธกิจ : เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนจึงได้กำหนดพันธกิจไว้ ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รักษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
2.ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และโครงการโรงเรียนสอนคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผู้เรียนรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

You may also like...