คติพจน์,ปรัชญา,คาขวัญ,วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์,กลยุทธ์

ปรัชญา: บัณฑิตย่อมฝึกฝนตน

คำขวัญ: รู้เรียน รู้งาน ชาญวิชา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน: โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น

อัตลักษณ์ของโรงเรียน: มารยาทดี มีจิตสาธารณะ น้อมนาคุณธรรม

วิสัยทัศน์ : คุณธรรมคู่วิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจสุขภาพดี ชุมชนมีส่วนร่วม


พันธกิจ : เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองยมวิทยาคารส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนจึงได้กำหนดพันธกิจไว้ ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รักษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
2.ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และโครงการโรงเรียนสอนคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผู้เรียนรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์ของโรงเรียน:

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี
 2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีทักษะในการทางาน ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
 4. ผู้เรียนดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในวัฒนธรรม ความเป็นไทย อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอย่างมีความสุข
 5. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
 6. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ รู้รักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
 7. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 8. ครูใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก พัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา
 9. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล และชุมชนมีส่วนร่วม
 10. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ
 11. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้