ประวัติโรงเรียน

  • ประวัติโรงเรียน
    คุณพ่อกำนันจำนงค์  จันทร์สุข  ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 32 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  พ.ศ. 2536 เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมวันที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ.  2540  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ชื่อ   โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร     ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ถนน ท่าวังผา – ศิลาเพชร ตำบลยม
  • โดยมี นายเฉลิม ทองอินต๊ะ เป็นผู้บริหารคนแรก
  • อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  • พื้นที่บริการของโรงเรียนคุมพื้นที่   2  ตำบล  ได้แก่  ตำบลยมและตำบลจอมพระ 
  • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37