โครงสร้างการบริหารงาน

นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย ผู้อำนวยการ
นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
งานฝ่ายวิชาการ

นายเจริญเกียรติ ใบยา
งานงบประมาณ
นายดำริห์ จิณะ
งานบริหารทั่วไป
นางชนกนันท์ คำจิตร
งานบุคคล