โครงสร้างการบริหารงาน

นางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
งานฝ่ายวิชาการ

นายเจริญเกียรติ ใบยา
งานงบประมาณ
นายดำริห์ จิณะ
งานบริหารทั่วไป
นางชนกนันท์ คำจิตร
งานบุคคล