ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจิราพร วงศ์ชัยพาณิชย์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระสุขพลศึกษา

กลุ่มสาระศิลปะ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ