ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวญดาพร ขึ้นเสียง ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางรุ่งระวี ตนะทิพย์ พนักงานราชการ

กลุ่มสาระสุขพลศึกษา

กลุ่มสาระศิลปะ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นักการภารโรง

นายวิเชียร จันทร์สุข