ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1055250440
รหัส Smis 8 หลัก : 55022008
รหัส Obec 6 หลัก : 250440
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เมืองยมวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Moungyomvittakran
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านสบบั่ว ตำบล : ยม อำเภอ : ท่าวังผา จังหวัด : น่าน
รหัสไปรษณีย์ : 55140
โทรศัพท์ : 054-705-288 โทรสาร : 054705255
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9 พ.ค. 2536
อีเมล์ : mw@mw.ac.th เว็บไซต์ : mw.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : สหวิทยาเขตศิลาทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 176 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กม.