ชื่อ - นามสกุล :นายดาวี ตันเวียง
ตำแหน่ง :งานวัดและประเมินผล
หน้าที่หลัก :-
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานทะเบียนและวัดผล