ชื่อ - นามสกุล :นายไพบูรณ์ โสภาบุตร
ตำแหน่ง :งานยาเสพติด
หน้าที่หลัก :งานยาเสพติด
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :